در حال نمایش 10 نتیجه

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز شش و نیم ۶/۵

8/800تومان
خرید و قیمت دستکش جراحی استریل بدون پودر 2/700 تومان ، دستکش جراحی استریل کم پودر ، کلیه وسایل مصرفی و تجهیزات کیلینیک و درمانگاه و مطب با حداقل قیمت .

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز هشت ۸

8/800تومان
خرید و قیمت دستکش جراحی استریل بدون پودر 2/700 تومان ، دستکش جراحی استریل کم پودر ، کلیه وسایل مصرفی و تجهیزات کیلینیک و درمانگاه و مطب با حداقل قیمت .

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز هفت ۷

8/800تومان
خرید و قیمت دستکش جراحی استریل بدون پودر 2/700 تومان ، دستکش جراحی استریل کم پودر ، کلیه وسایل مصرفی و تجهیزات کیلینیک و درمانگاه و مطب با حداقل قیمت .

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز هفت و نیم ۷/۵

8/800تومان
خرید و قیمت دستکش جراحی استریل بدون پودر 2/700 تومان ، دستکش جراحی استریل کم پودر ، کلیه وسایل مصرفی و تجهیزات کیلینیک و درمانگاه و مطب با حداقل قیمت .

دستکش لاتکس بدون پودر سایز بزرگ لارژ L

155/000تومان
خرید و قیمت دستکش لاتکس بدون پودر سایز بزرگ لارژ L با تخفیف ویژه 26/000 تومان ، دستکش لاتکس کم پودر سایز بزرگ لارژ L، کلیه وسایل مصرفی پزشکی و تجهیزات کیلینیک و مطب .

دستکش لاتکس بدون پودر سایز کوچک اسمال S

155/000تومان
خرید و قیمت دستکش لاتکس بدون پودر سایز کوچک اسمال S با تخفیف ویژه 26/000 تومان ، دستکش لاتکس کم پودر سایز کوچک اسمال S ، کلیه وسایل مصرفی پزشکی و تجهیزات کیلینیک و مطب .

دستکش لاتکس بدون پودر سایز متوسط مدیوم M

155/000تومان
خرید و قیمت دستکش لاتکس بدون پودر سایز متوسط مدیوم M با تخفیف ویژه 26/000 تومان ، دستکش لاتکس کم پودر سایز متوسط مدیوم M ، کلیه وسایل مصرفی پزشکی و تجهیزات کیلینیک ومطب

دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایز بزرگ لارژ L

185/000تومان
خرید و قیمت دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایزهای مختلف با تخفیف ویژه 33/000 تومان ، دستکش نیتریل کم پودر آبی مشکی سایزهای مختلف ، کلیه وسایل مصرفی .

دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایز کوچک اسمال S

185/000تومان
خرید و قیمت دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایزهای مختلف با تخفیف ویژه 33/000 تومان ، دستکش نیتریل کم پودر آبی مشکی سایزهای مختلف ، کلیه وسایل مصرفی .

دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایز متوسط مدیوم M

185/000تومان
خرید و قیمت دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایزهای مختلف با تخفیف ویژه 33/000 تومان ، دستکش نیتریل کم پودر آبی مشکی سایزهای مختلف ، کلیه وسایل مصرفی .

دستکش لاتکش